Regulamin – Gmina Pleszew

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH

NA TERENIE GMINY PLESZEW

(DO KURSÓW DOTOWANYCH PRZEZ UMiG PLESZEW)

NA KURSACH POZA TERENEM GMINY PLESZEW ORAZ KURSACH NIEDOTOWANYCH PRZEZ UMiG PLESZEW – TYLKO ULGI USTAWOWE ORAZ ULGA HANDLOWA-KWOTOWA.

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wybranych kursach PLA uprawnieni są:

  1. Dzieci do ukończenia 4 roku życia.

  2. Inwalidzi wojenni oraz przewodnicy inwalidów wojennych.

  3. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

  4. Osoby niewidome i ociemniałe niezdolne do samodzielnej egzystencji.

  5. Honorowi dawcy krwi z odznaką I stopnia.

  6. Osoby, które ukończyły 70 rok życia.

UPRAWNIENI DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH 80%

Do korzystania z przejazdów ulgowych w wysokości 80% na wszystkich liniach

autobusowych PLA uprawnieni są:

1.Przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący osobie niewidomej lub ociemniałej

albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

2. Opiekunowie towarzyszący dziecku niepołnasprawnemu lub z inwalidztwem.

3. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia

24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawnością

do ukończenia 26 roku życia.

4. Umundurowani funkcjonariusze Policji , Żandarmerii, Straży Miejskiej.

5. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową lub równoważną.

UPRAWNIENI DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH 50 %

Do korzystania z przejazdów ulgowych w wysokości 50% na wszystkich liniach

autobusowych PLA uprawnieni są:

1. Kombatanci i osoby represjonowane.

2. Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub

ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia oraz studenci do

ukończenia 26 roku życia.

3. Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub

ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia oraz studenci do

ukończenia 26 roku życia.

4. Emeryci i renciści.

UPRAWNIENI DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH 40 %

Do korzystania z przejazdów ulgowych w wysokości 40% na wszystkich liniach

autobusowych PLA uprawnieni są:

1. Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub

ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia oraz studenci do

ukończenia 26 roku życia. (dotyczy biletów jednorazowych)

3. Emeryci i renciści dla linii

4. Posiadacze ważnej Karty Polaka .

Pasażerowie uprawnieni do przejazdów bezpłatnych i ulgowych powinni

posiadać dokument potwierdzający przynależność do danej grupy

uprawnionych oraz dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby

uprawnionej.

REGULAMIN PLESZEWSKICH LINII AUTOBUSOWY

”GAEDIG-REISEN”-AKTUALIZACJA

ULGI USTAWOWE

Lp

Kategoria uprawnienia

Ulga

Rodzaj biletu

Uwagi:

1

Osoba,która ukończyła studia I stopnia

51,00%

Miesięczny

Prawo to przysługuje do 31.X roku w którym ukończyła te studia.

2

Doktoranci

51,00%

Miesięczny

Do ukończenia 35 roku życia

3

Weteran pobierających rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych poza granicami państwa

37,00%

Jednorazowy

Ważna od 30 marzec 2012

ULGI HANDLOWE -KWOTOWE

Lp

Kategoria uprawnienia

Ulga

Rodzaj biletu

Dokument uprawniający

1

UCZEŃ, STUDENT,

RENCISTA, EMERYT

HANDLOWA

KWOTAWA

w/g cennika

Jednorazowy

w/g cennika

Legitymacja szkolna,studencka

rencisty, emeryta.

OPŁATY DODATKOWE

Za jazdę bez ważnego biletu pobiera się od pasażera opłatę dodatkową w wysokości

określonej poniżej:

1. Opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu – 100,00 zł (w przypadku

natychmiastowego uiszczenia opłaty lub najdalej w ciągu 7 dni od daty

wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość

opłaty obniża się o 30%).

2. Opłata dodatkowa za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 80,00 zł.

3. Opłata dodatkowa za naruszanie przepisów o zabieraniu do środka transportu zwierząt i rzeczy – 40,00 zł. (w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty obniża się o 30 %).

4. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 300,00 zł.

5.Opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 8% tej opłaty, jeżeli pasażer nie posiadał ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu a udokumentował to uprawnienie nie później niż 7 dni od dnia przewozu

PLA nie odpowiada za szkody powstałe na skutek działania siły

wyższej lub wynikające z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

Regulamin obowiązuje od 01.02.2012 r. PLESZEWSKIE LINIE AUTOBUSOWE

GAEDIG-REISEN”