Ulgi ustawowe

 

ULGI USTAWOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2012r.

 

ULGI USTAWOWE

ULGA

ULGA NA BILETY

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE UPRAWNIENIE

Poseł, Senator

100%

JEDNORAZOWE Legitymacja poselska lub senatorska.
Dziecko do 4 lat –  bez miejsca

100%

JEDNORAZOWE Książeczka zdrowia dziecka, paszport lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka.
Dziecko do 4 lat -zajmujące miejsce

78%

JEDNORAZOWE Książeczka zdrowia dziecka, paszport lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka.
Dziecko od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole

37%

JEDNORAZOWE 1. Dokument stwierdzający wiek dziecka

2.Zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydany przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej

3.legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.

Straż graniczna – służba

78%

JEDNORAZOWE Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej.
Celnik – służba

78%

JEDNORAZOWE Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo przez właściwego Naczelnika urzędu celnego.
Policjant – służba

78%

JEDNORAZOWE Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.
Żołnierz żandarmerii – służba

78%

JEDNORAZOWE Legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, wystawiona przez Komendanta Głównej Żandarmerii Wojskowej lub Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.
Żołnierz służby zasadniczej

78%

JEDNORAZOWE Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna

78%

JEDNORAZOWE      MIESIĘCZNE 1.Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

– legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,

– legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem

   lub niepełnosprawnych

– legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2

2.Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

-legitymacja osoby niepełnosprawnej do ukończenia 16 roku życia wystawiona przez uprawniony organ.

-legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ

– wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów

– wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji

3.Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne.

Wraz z jednym z dokumentów wskazanym w pkt. 1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

– termin i miejsce badania, leczenia konsultacji , zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym

– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne i zajęcia terapeutyczne.

Opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

78%

JEDNORAZOWE 1.Dokumenty dziecka niepełnosprawnego – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem

2.Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek  lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) – jeżeli przejazd jest odbywany po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

49%

JEDNORAZOWE 1.Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów

2.Wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa.

3.Wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji

4.zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji

5.wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji

6.wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji

7.zaświadczenie KRUS,  stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji

8. legitymacja emeryta-rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa

9.legitymacja emeryta-rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczenie do I grupy inwalidztwa

10.legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności wystawiona przez uprawniony organ

Dokumenty wskazane w pkt. 1-7 i 9 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji

towarzyszący w podróży

 

95%

JEDNORAZOWE  

Jeden z dokumentów osoby niesamodzielnej.

Osoby niewidome

jeśli nie są uznane za

niezdolne do samodzielnej

egzystencji

37%

JEDNORAZOWE MIESIĘCZNE Jeden z nw. dokumentów,  stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu  narządu wzroku, tj.

1.wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia

2.wypis z treści orzeczenia : wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wyw.

3.wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

4.zaświadczenie ZUS wydane na podstawie wyroku sądu

5.wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

6.wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS,

7.zaświadczenie KRUS, wydane na podstawie wyroku sądu

8.legitymacja emeryta-rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej

9.legitymacja emeryta-rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości

10.legitymacja osoby niepełnosprawnej, wstawiona przez uprawniony organ stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności  „O4-O”.

Przewodnik lub opiekun osoby niewidomej  I grupy

towarzyszący w podróży

95%

JEDNORAZOWE Jeden z dokumentów osoby niewidomej – dotyczy opieki osoby niewidomej, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji.
Inwalida wojenny i wojskowy I grupy

78%

JEDNORAZOWE 1.Książka inwalidy wojennego (wojskowego) z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów albo o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

2.Legitymacja osoby represjonowanej (okresu wojennego i powojennego) zawierająca wpis o zaliczeniu do I grupy inwalidów albo wpis o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Opiekun inwalidy wojennego i wojskowego I grupy

towarzyszący w podróży

95%

JEDNORAZOWE Jeden z dokumentów inwalidy wojennego lub wojskowego.
Inwalida wojenny i wojskowy nie zaliczony do I grupy

37%

JEDNORAZOWE 1. Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

2. Legitymacja osoby represjonowanej /okresu wojennego i powojennego/ zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy

Kombatant

37%

JEDNORAZOWE 1.Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługującym uprawnieniu

2.Legitymacja osoby represjonowanej z wpisem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, inwalidztwie II i III grupy.

Uczeń

49%

MIESIĘCZNE 1.Zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydane przez dyrektora przedszkola/szkoły-dla dzieci odbywających przygotowanie przedszkolne

2.Legitymacja szkolna- dla dzieci i młodzieży do   ukończenia 24 roku życia

Student

49%

MIESIĘCZNE 1.Legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą wraz z dowodem osobistym- do ukończenia 26 roku życia

2.Legitymacja słuchacza kolegium-dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do ukończenia 26 roku życia

 

 

 

Lp

Kategoria uprawnienia

Ulga

Rodzaj biletu

Uwagi:

1

Osoba,która ukończyła studia I stopnia

51,00%

Miesięczny

Prawo to przysługuje do 31.X roku w którym ukończyła te studia.

2

Doktoranci

51,00%

Miesięczny

Do ukończenia 35 roku życia

3

Weteran pobierających rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych poza granicami państwa

37,00%

Jednorazowy

Ważna od 30 marzec 2012

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

–  osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz całkowicie   niezdolne do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

–   Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej, bądź inwalidów I-szej grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I-szej grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy.

Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji– jedna osoba pełnoletnia.